Pravidla soutěže

Souhrn pravidel

Jak?
Nezapomeň, že hlavním faktorem je kreativita a neotřelost Tvého návrhu. Hodí se mít inovativní a originální přístup k řešení, ale také jde o funkčnost a použití materiálu. Ber v úvahu, že se hodnotí i ekologičnost návrhu.

Kolik?
Počet prací, které můžeš nahrát, je neomezený. Tvé dílo není ohraničeno žádným tématem, libovolně můžeš poslat třeba to, co najdeš doma v šuplíku. Přihlášky jsou navíc zdarma.

Kdo?
Přihlásit se můžeš v týmu nebo sám, ať už jsi student, začínající designér nebo nadšenec designu. Žádná omezení soutěž nemá. Jedinou podmínkou je věk. Nesmí Ti být víc než 30 let.

Co?
Abychom Tvůj soutěžní návrh přijali, musíš ke své práci nahrát i přihlášku. Tvá práce ale nesmí být staršího data než 1. 1. 2022. Mezi přílohami nesmí chybět kromě přihlášky, textový dokument se stručným komentářem práce, fotografie práce a plakát ve správném formátu, velikosti i kvalitě podle pravidel.

Data soutěže

4. 12. 2023 – Zahájení soutěže
Tímto dnem začíná Tvá možnost přihlásit své práce. Právě Ty se můžeš stát vítězem.

4. 2. 2024 – Uzávěrka soutěže
Tohle datum by Ti v diáři nemělo chybět. Poslední možnost poslat Tvou přihlášku.

Zasedání poroty
Zasedání odborné poroty k hodnocení soutěžních návrhů proběhne v prvním čtvrtletí roku 2024.

Květen 2024 – Vyhlášení vítězů
V tento den se všichni potkáme ve Zlíně na finále Best in Design a dozvíme se vítěze. Přesné datum bude upřesněno dle aktuální situace.

Soutěžní kategorie

Product & Industrial Design
Design produktů, design interiéru a nábytku, design nástrojů a zařízení a další.

Fashion Design
Design oděvu, design textilní tvorby, design obuvi a galanterie, design šperků a další.

Communication Design
Design grafiky a ilustrace, nová média, vizuální komunikace a intermedia, webové animace a další.

Service Design
Komplexní návrhy procesů, technologií a interakcí, které řídí poskytování služeb.

Media Award
Titul této kategorie je udělen jednomu ze semifinalistů soutěže. Výherce navrhují porotci kategorie, což jsou představitelé a zástupci médií úzce spojenými s designem.

Ceny

Hlavní cena
Pro nejlepšího z nejlepších napříč kategoriemi máme titul Best in Design 2024. Držitel titulu si spolu s odměnou za vítězství v jedné z kategorií odnese JEŠTĚ částku 1 000 €.

1. místo v jednotlivé soutěžní kategorii
Autor soutěžního návrhu, který obsadí 1. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získá finanční odměnu ve výši 500 €.

2. místo v jednotlivé soutěžní kategorii
Autor soutěžního návrhu, který obsadí 2. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získá finanční odměnu ve výši 300 €.

3. místo v jednotlivé soutěžní kategorii
Autor soutěžního návrhu, který obsadí 3. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získá finanční odměnu ve výši 200 €.

Media Award
Vybraný designér nebo designérka získá mediální podporu své tvorby.


Kompletní pravidla soutěže
Best in Design

BEST IN DESIGN 2024 

15. ročník mezinárodní ceny designu 

Zlin Design Week pod záštitou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  vypisuje veřejnou neanonymní soutěž 

PROPOZICE SOUTĚŽE

Město Zlín představovalo v minulosti světovou špičku v oblasti průmyslového designu a inovativních technologií. Nelze přehlédnout, jakými velikány byli ve svém oboru např. prof. Zdeněk Kovář či prof. Vincenc Makovský.

Realizované návrhy zlínských designérů získaly mnohá prestižní domácí i zahraniční ocenění. 

Jsme si vědomi tohoto zavazujícího odkazu naší minulosti a tradice. Uvědomujeme si rovněž, jak důležitou úlohu hraje v současnosti kvalitní a kreativní design. Chceme ideově navázat na odborníky z minulosti při podpoře designérů budoucnosti, mladých talentů designu. Za tímto účelem vyhlašuje Zlin Design Week tuto mezinárodní cenu mladého designu BEST IN DESIGN. 

1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE

1.1. Předmět 

Předmětem soutěže je ocenit výjimečné práce z oblasti designu. Soutěžní návrhy budou hodnoceny v následujících kategoriích: 

1. Product & Industrial Design (design produktů, design interiéru a nábytku, design nástrojů a zařízení, transportní design apod.), 

2. Fashion Design (design oděvu, design textilní tvorby, design obuvi a galanterie, design šperků apod.), 

3. Communication Design (design grafiky a ilustrace, nová média, vizuální komunikace a intermédia, webové animace apod.), 

4. Service Design (komplexní návrhy procesů, technologií a interakcí, které řídí poskytování služeb apod.).


Bonusovou kategorií, ve které budou soutěžní návrhy hodnoceny, je Media Award (mediální kategorie). Titul této kategorie je udělen jednomu ze semifinalistů soutěže. Výherce navrhují porotci kategorie, což jsou představitelé a zástupci médií úzce spojenými s designem. 

1.2. Účastníci soutěže 

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které do 4. 2. 2024 dosáhli věku 30 let a mladší. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i autorské kolektivy. Pokud se do soutěže přihlásí autorský kolektiv, ve kterém má pouze jeden z autorů 30 let a méně, celý návrh musí být přihlášen pod jeho jménem. Celý tento tým by měl autor, pod jehož jméno spadá soutěžní návrh, v přihlašovacím formuláři zmínit v poznámkách. 

Přihlášení do soutěže nepodléhá žádnému poplatku. 

1.3. Vyhlášení soutěže 

Soutěž bude veřejně vyhlášena tiskovou zprávou, zveřejněním  na webových stránkách, sociálních sítích a dalším vhodným způsobem. 

1.4. Oznámení a vyhlášení výsledků soutěže 

Výsledek soutěže oznámí vyhlašovatel veřejně na slavnostním vyhlášení Best in Design 2024, na webových stránkách a rovněž na sociálních sítích

1.5. Soutěžní návrhy 

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze soutěžní návrhy vzniklé po 1. 1. 2022, které se nezúčastnily předešlých ročníků soutěže. 

2. TERMÍNY SOUTĚŽE

2.1. Datum vyhlášení soutěže 

Datum vyhlášení soutěže je 4. 12. 2023.

2.2. Datum odevzdání soutěžních návrhů – uzávěrka soutěže 

Závěrečné datum odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na 23:59 hodin dne 4. 2. 2024

2.3. Termín konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty 

Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů je stanoven na první čtvrtletí roku 2024. 

2.4. Termín vyhlášení výsledků soutěže 

Soutěž bude vyhlášena na slavnostním vyhlášení v rámci Zlin Design Weeku. Vyhlášení proběhne v květnu 2024, podmínky se však mohou změnit dle aktuální situace. V případě změny budou soutěžící včas informováni. 

2.5. Lhůta proplacení cen v soutěži 

Lhůta k úhradám finančních odměn cen se stanovuje na dobu dvou měsíců od veřejného vyhlášení výsledků soutěže.

3. ODEVZDÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

3.1. Připustné způsoby předání soutěžních návrhů 

Soutěžní návrhy lze odeslat pouze elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách

3.2. Elektronické odevzdání soutěžního návrhu jinou osobou, než-li autorem 

Jestliže je soutěžní návrh přihlašován jinou osobou, než-li samotným autorem (pedagog aj.), v přihlášce je uvedený kontakt na autora, následně pedagoga. 

4. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA 

4.1. Obecné náležitosti soutěžního návrhu 

Každý soutěžní návrh se skládá ze dvou částí: přihlášky a příloh. Soutěžní návrhy, které nesplňují všechny uvedené části dle popisu viz níže, nebudou do soutěže zařazeny. 

4.2. Přihláška 

Každý ze soutěžících musí vyplnit elektronickou přihlášku do soutěže, která je zveřejněna na webových stránkách

4.3. Přílohy 

Každý soutěžní návrh obsahuje čtyři správně pojmenované přílohy*: 

a) Prezentační poster o rozměru 700 × 1000 mm na výšku ve formátu .pdf (CMYK, kvalita 300 dpi).
Formát správného pojmenování materiálu vypadá takto: Jméno a příjmení_název práce_poster.pdf.

Vzor pro Jana Nováka s prací s názvem „My Design“ tedy názorně vypadá takto: Jan Novák_My Design_poster.pdf

b) Textovou část v mateřském jazyce (CZ či SK), která bude obsahovat stručný popis koncepce – stručný komentář – záměr autora – objasnění základních východisek při tvorbě soutěžního návrhu a způsob jeho využití v praxi. Textová část bude předložena ve formátu .pdf, .doc nebo .txt. 
Formát správného pojmenování materiálu vypadá takto: Jméno a příjmení_název práce_anotace_CZ/SK.doc/.txt/.pdf.

Vzor pro Jana Nováka s prací s názvem „My Design“ tedy názorně vypadá takto: Jan Novák_My Design_anotace_CZ/SK.doc/.txt/.pdf 

c) Textovou část v anglickém jazyce, která bude obsahově shodná s textovou částí v mateřském jazyce. Textová část bude předložena ve formátu .pdf, .doc nebo .txt.
Formát správného pojmenování materiálu vypadá takto: Jméno a příjmení_název práce_anotace_ENG.doc/.txt/.pdf.

Vzor pro Jana Nováka s prací s názvem „My Design“ tedy názorně vypadá takto: Jan Novák_My Design_anotace_ENG.doc/.txt/.pdf

d) Reprezentativní fotografie soutěžního návrhu ve formátu .jpg (kvalita 300 dpi, rozměr minimálně 1920 x 1080 px), která bude mít v názvu jméno soutěžícího. Těchto fotografií může být maximálně deset.
Formát správného pojmenování materiálu vypadá takto: Jméno a příjmení_název práce_foto1(2;3).jpg.

Vzor pro Jana Nováka s prací s názvem „My Design“ tedy názorně vypadá takto: Jan Novák_My Design_foto1(2;3).jpg


*Povinnost daných příloh může být konzultována s organizátory soutěže na základě předložení pádných argumentů.

V přihlašovacím formuláři je možnost vložení odkazu na disk. Pokud si tedy autor přeje ke svému projektu prezentovat animaci či krátké video, je tomu tak možné po domluvě s organizátorem. Tato příloha nebude sloužit jako obhajoba, nýbrž pouze jako podpůrný soubor prezentace daného projektu.

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

5.1. Závazné části návrhu 

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v propozicích soutěže, je sekretář soutěže povinen vyloučit z řádného posuzování. Sekretář soutěže vyloučí z posuzování také ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními podmínkami požadovány. 

6. KRITÉRIA HODNOCENÍ 

6.1. Závazná kritéria hodnocení 

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy porotou vyhodnocovány, jsou stanoveny následovně: 

  • kreativita autora a neotřelost soutěžního návrhu,
  • inovativní a originální přístup zvoleného řešení,
  • realizace s ohledem na volbu použitých materiálů, funkčnost a ergonomii,
  • komplexní kvalita soutěžního návrhu včetně provedení,
  • ekologická stránka navrhovaného řešení, podpora trvale udržitelného rozvoje. 

Porota si vyhrazuje právo odmítnout práce, které by svou nedostačující kvalitou neodpovídaly požadované úrovni této soutěže. 

7. POROTA 

7.1. Členové poroty 

Členové poroty budou zveřejněni na webových stránkáchsociálních sítích do konce ledna 2024.

7.2. Rozhodování poroty a zápis 

Porota rozhoduje většinou hlasů přítomných porotců. Porotci mají právo si za účelem rozhodnutí přizvat odborné konzultanty z daného oboru s hlasem poradním bez hlasovacího práva. Před vlastním hodnocením si porota zvolí předsedu a dále jmenuje sekretáře a tajemníka soutěže. Ze zasedání poroty bude pořizovat osoba pověřená předsedou poroty zápis, jehož správnost ověří svým podpisem předseda nebo předsedající a potvrzuje osoba zapisující. Do zápisu o průběhu soutěže budou zaznamenány i odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

8. OCENĚNÍ V SOUTĚŽI 

8.1. Finanční odměna vítězných návrhů

Autor soutěžního návrhu, který obsadí 1. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získá finanční odměnu ve výši 500 EUR (pět set eur).

Autor soutěžního návrhu, který obsadí 2. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získá finanční odměnu ve výši 300 EUR (tři sta eur).  

Autor soutěžního návrhu, který obsadí 3. místo v jednotlivé soutěžní kategorii, získá finanční odměnu ve výši 200 EUR (dvě stě eur).

8.2. Cena Best in Design 

Porota udělí autorovi/kolektivu autorů nejlépe vyhodnoceného soutěžního návrhu titul „Best in Design 2024“. S tímto ohodnocením  je spojena finanční odměna celkem ve výši 1 000 EUR (tisíc eur).  

8.3. Zvláštní ceny a Čestné uznání v soutěži 

Finalisté soutěžních kategorií (Product & Industrial Design, Fashion Design, Communication Design a Service Design) a výherce bonusové kategorie Media Award (mediální kategorie) pak vystavují své produkty v rámci festivalu Zlin Design Week, a to na základě domluvy s organizátorem. 

Porota si vyhrazuje právo udělit zvláštní cenu v soutěži Best in Design. 

Porota může rovněž udělit vybraným soutěžním návrhům čestné uznání. 

9. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

9.1. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže 

Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky a soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani jej podrobit soudnímu přezkumu. 

10. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

10.1. Autorská práva soutěžících 

Odevzdáním soutěžních návrhů dávají soutěžící vyhlašovateli souhlas s bezplatným využitím soutěžních prací k výstavním a publikačním účelům, k zveřejnění soutěžní práce na internetu a ke zveřejnění kontaktu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

10.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže 

Autoři soutěžních návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely prezentace soutěže na neomezenou dobu. 

Autorská práva soutěžících tím nejsou nijak dotčena. 

11. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže je Zlin Design Week pod záštitou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem Zlín, Univerzitní 2431, PSČ: 760 01. 

Ve Zlíně dne 1. 11. 2023

Pro více informací prosím kontaktuj eliska.janeckova@zlindesignweek.com